ARBEJDSGRUNDLAG FOR KUNSTHAL NORD


Navn 
§ 1
Stk. 1. Institutionens navn er: Kunsthal NORD.

 

Formål
§ 2
Stk.1. Kunsthal NORD er regionalt kraftcenter for formidling, uddannelse og produktion indenfor billedkunstområdet i Nordjylland og danner ramme om udvikling af det kunstneriske miljø.

 

Stk.2. Kunsthal NORD er en udviklingsorienteret aktør, der i et aktivt åbent samspil med det kunstneriske miljø og samarbejdspartnere bidrager til et varieret og mangfoldigt udbud af kulturelle tilbud til regionens borgere.

 

Stk.3. Kunsthal NORD indgår som en aktiv medspiller i Nordkraft, bidrager til et levende kunstnerisk miljø og tværfagligt udviklingsarbejde, og indgår i både større og mindre samarbejdsprojekter med andre interessenter mv. 

 

Stk.4. Kunsthal NORD driver: Udstillingsstedet Kunsthal NORD, Åbent Akademi og Nordjyllands Kunstnerværksted, der med specifikke målsætninger hver for sig og sammen implementerer ovenstående mål. (se målsætninger for delfunktionerne)

 

Stk.5. Kunsthal NORD assisterer foreningen Aalborg Kunstpavillon med administrative opgaver efter nærmere aftale.

 

Hjemsted og ejendomsforhold
§ 3
Stk. 1. Institutionens hjemsted er: Aalborg Kommune.

 

Stk. 2. Kunsthal NORD er en kommunal institution.


Stk.3. Kunsthal NORD drives i kommunale lokaler.

 

Ledelse
§ 4
Stk. 1. Kunsthal NORD's overordnede ledelse forestås af Aalborg Kommune ved afdelingen for Kultur, Landdistrikt og Fritid.

 

Stk. 2. Til at forestå den daglige ledelse af Kunsthal NORD ansætter Aalborg Kommune en leder. Lederen refererer til afdelingen for Kultur, Landdistrikt og Fritid og er ansvarlig over for denne for den løbende drift, herunder udarbejdelse af oplæg til virksomhedsplan, budget etc. samt for løbende rapportering af regnskaber og andre resultater herunder årsregnskab.


Lederen har det fulde kunstneriske ansvar for udstillingsprogram og relaterede aktiviteter og samarbejder med et rådgivende udstillingsudvalg.


(Note: Udstillingsudvalg sammensættes i henhold til ”Formål for udstillingsdel og sammensætning af udstillingsudvalg") 

 

Stk. 3. Ansættelse af personale sker i overensstemmelse med de af Aalborg Byråd vedtagne retningslinjer for personale ansat i Aalborg Kommune og følger indgåede overenskomster og andre aftaler.

 

Stk. 4. Til understøttelse af kvalitet og et åbent samspil med det kunstneriske miljø i Aalborg nedsættes et Advisory Board, som tilstræbes tilsammen at bidrage med kunstfaglig indsigt, ledelsesmæssig forståelse samt kompetencer vedrørende uddannelse/forskning, fundraising og markedsføring. 

Advisory Board udpeges således:

 

1 medlem udpeges af Sundheds- og Kulturudvalget

1 medlem udpeges af Aalborg Kunstpavillon

1 medlem udpeges af KUNSTEN

1 medlem udpeges af brugerne af Nordjyllands Kunstnerværksted

1 medlem udpeges af Aalborg Universitet

1 medlem udpeges af Kultur, og Landdistrikt og Fritid 

Lederen af Kunsthal NORD (mødeleder)

 

Lederen kan medtage relevant personale til møderne.

 

Stk. 5. Advisory Board udpeges for en fireårig periode – genvalg kan finde sted.

 

Stk. 6. Advisory Board kan suppleres med yderligere repræsentanter til komplementering af faglig sparring.

 

Stk. 7. Ved forfald, kan den som har udpeget/valgt medlemmet, udpege/vælge en efterfølger, som indtræder i resten af valgperioden i stedet for den, der afløses.

 

Stk. 8. Advisory Board mødes min. 3 gange om året. Forud for møderne sendes et oplæg omkring strategiske idéer og udfordringer, hvor en sparring vil være af stor værdi for institutionens kurs.

 

Finansiering
§ 6
Stk. 1. Kunsthal NORDs drift finansieres blandt andet gennem driftstilskud fra Aalborg Kommune. Det af Aalborg Byråd vedtagne budget udgør den bindende økonomiske ramme for kommunens tilskud til institutionen. 


Stk. 2. Kunsthal NORD er herudover berettiget til at anvende midler, der er indtjent ved egen virksomhed, samt midler, der er fremskaffet fra private og andre offentlige bidragydere.

 

Regnskab
§ 7
Stk.1. Institutionens regnskabsår følger kommunens regnskabsår. 

 

Stk.2. Institutionens regnskab føres af Aalborg Kommune. 

 

Stk.3. Institutionens regnskab revideres af Aalborg Kommunes eksterne revisorer.

 

Ændringer i arbejdsgrundlag
§ 8
Nærværende arbejdsgrundlag samt ændringer heri skal godkendes af Sundheds- og kulturforvaltningen.

Godkendt af Skole- og kulturforvaltningen oktober 2012.

Forelagt Skole- og kulturudvalget til orientering 23.10.2012.

Jan 2014: Tilføjelse til Advisory Boards medlemssammensætning i henhold til Skole- og Kulturudvalgets beslutning 7.maj 2013 om repræsentation i udvalget.

Jan 2014: Skole- og Kulturudvalget ændret til Sundheds- og Kulturudvalget og Kultur og fritidsafdelingen ændret til afdelingen for Kultur, Landdistrikt og Fritid som følge af ændret forvaltningsstruktur pr. 1. jan.2014.

Dec 2014: Redaktionelt ændret med præcisering af leders kunstfaglige ansvar på foranledning af ønske fra Foreningen af Kunsthaller i Danmark – Ændring godkendt af Sundheds- og kulturforvaltningen.