ARBEJDSGRUNDLAG FOR KUNSTHAL NORD


Navn 
§ 1
Stk. 1. Institutionens navn er: Kunsthal NORD.


Formål
§ 2
Stk.1. Kunsthal NORD er regionalt kraftcenter for formidling, uddannelse og produktion indenfor billedkunstområdet i Nordjylland og danner ramme om udvikling af det kunstneriske miljø.


Stk.2. Kunsthal NORD er en udviklingsorienteret aktør, der i et aktivt åbent samspil med det kunstneriske miljø og samarbejdspartnere bidrager til et varieret og mangfoldigt udbud af kulturelle tilbud til regionens borgere.


Stk.3. Kunsthal NORD indgår som en aktiv medspiller i Nordkraft, bidrager til et levende kunstnerisk miljø og tværfagligt udviklingsarbejde, og indgår i både større og mindre samarbejdsprojekter med andre interessenter mv.


Stk.4. Kunsthal NORD driver udstillingsstedet Kunsthal NORD, Åbent Akademi og Nordjyllands Kunstnerværksted. Nordjyllands Kunstnerværksted har særskilt formuleret arbejdsgrundlag.


Stk.5. Kunsthal NORD har til formål er at drive udstillings- og formidlingsvirksomhed for nutidig dansk og international billedkunst og kunsthåndværk med fokus på såvel de traditionelle udtryksformer som de eksperimenterende, grænsesøgende og tværfaglige genrer. Kunsthal NORD har endvidere en forpligtigelse til at understøtte, formidle og udvikle det regionale billedkunstmiljø. 


Hjemsted og ejendomsforhold
§ 3
Stk. 1. Institutionens hjemsted er: Aalborg Kommune.


Stk. 2. Kunsthal NORD er en kommunal institution.


Stk.3. Kunsthal NORD drives i kommunale lokaler.


Ledelse
§ 4
Stk. 1. Kunsthal NORD's overordnede ledelse forestås af Aalborg Kommune ved Sundheds- og Kulturforvaltningen. 


Stk. 2. Til at forestå den daglige ledelse af Kunsthal NORD ansætter Aalborg Kommune en leder. Lederen refererer til kulturchefen og er ansvarlig over for denne for den løbende drift, herunder udarbejdelse af oplæg til virksomhedsplan, budget etc. samt for løbende rapportering af regnskaber og andre resultater herunder årsregnskab. Lederen har det fulde kunstneriske ansvar for udstillingsprogram og relaterede aktiviteter. 


Stk. 3. Ansættelse af personale sker i overensstemmelse med de af Aalborg Byråd vedtagne retningslinjer for personale ansat i Aalborg Kommune og følger indgåede overenskomster og andre aftaler.


Stk. 4. Til understøttelse af kvalitet og et åbent samspil med det kunstneriske miljø i såvel Aalborg som hele landet nedsættes et Advisory Board på 5 – 10 personer, som tilstræbes tilsammen at bidrage med kompetencer, der kan styrke institutionens professionelle virke: strategisk udvikling, lokal forankring, kunstfaglig indsigt, uddannelse/forskning, fundraising og markedsføring. Advisory boardet er et rådgivende organ.
Advisory Board udpeges af Kunsthal NORDs leder i samråd med Aalborg Kommune.


Stk. 5. Advisory Board mødes efter behov.


Finansiering
§ 5
Stk. 1. Kunsthal NORDs drift finansieres blandt andet gennem driftstilskud fra Aalborg Kommune. Det af Aalborg Byråd vedtagne budget udgør den bindende økonomiske ramme for kommunens tilskud til institutionen.


Stk. 2. Kunsthal NORD er herudover berettiget til at anvende midler, der er indtjent ved egen virksomhed, samt midler, der er fremskaffet fra private og andre offentlige bidragydere.


Regnskab
§ 6
Stk.1. Institutionens regnskabsår følger kommunens regnskabsår. 


Stk.2. Institutionens regnskab føres af Aalborg Kommune.


Stk.3. Institutionens regnskab revideres af Aalborg Kommunes eksterne revisorer.


Ændringer i arbejdsgrundlag
§ 7
Nærværende arbejdsgrundlag samt ændringer heri skal godkendes af Sundheds- og kulturforvaltningen.

Godkendt af Sundheds- og kulturudvalget 13.12.2017.

 

 

 

 

 

Vi bruger cookies til at forbedre vores website og din oplevelse.