Arbejdsgrundlag for Nordjyllands Kunstnerværksted

Hvorfor:    (Vision - Formål - Mål)

Nordjylland har en levende og dynamisk kunstnerisk produktion og gode rammebetingelser for kunstnernes udfoldelsesmuligheder.


Nordjyllands Kunstnerværksted har til formål:

• at understøtte og facilitere billedkunstnerisk produktion, workshops og talentudvikling
• at medvirke til skabelse af et miljø for gensidig inspiration mellem billedkunstnere.

Hvem:     (Organisation - ledelse - aktører)

Nordjyllands Kunstnerværksted er en afdeling af Kunsthal NORD – Det regionale kraftcenter for formidling, uddannelse og produktion indenfor billedkunstområdet i Nordjylland.
Nordjyllands Kunstnerværksteds målgruppe er defineret som:

 

• Kunstnere der har ambitioner og arbejder seriøst
• Kunstnere som aktivt ønsker at bruge værkstedets faciliteter for at komme videre i den kunstneriske udvikling.
• Kunstnere som er bosiddende i Nordjylland.
• Kunstnere som vil tage aktivt del i værkstedets trivsel og udvikling.

 

Det forventes at brugerne søger at opnå anerkendelse gennem udadvendt kunstnerisk aktivitet.


Der er plads til op til 16 kunstnere på Nordjyllands Kunstnerværksted fordelt på værkstederne:

 

Værksted 1 (Nordkraft)  6
Værksted 2 (Skydebanevej)  4*
Grafikværksted (Skydebandevej) 4

 * Værksted 2 råder yderligere over 2 sæsonpladser hvor det overdækkede udeareal kan benyttes.
 

Kunstnere og grupper, der arbejder med billedkunstnerisk virksomhed, kan søge om at benytte værkstedets faciliteter til workshops eller selvstændige projekter i kortere perioder.
Ekstern benyttelse administreres af lederen af Kunsthal NORD i dialog med kontaktpersoner blandt de faste brugere i de enkelte værksteder

 

Et visitationsudvalg forestår optagelsen.

Hvor:

Nordjyllands Kunstnerværksted
Nordkraft
Kjellerups Torv 1
9000 Aalborg

og

Skydebanevej 9
9000 Aalborg
 

Hvad:      (Mission - Handling)

Aalborg Kommune, ved Kunsthal NORD stiller værkstedsfaciliteter på Nordjyllands Kunstnerværksted til rådighed for kunstnerisk produktion for billedkunstnere i Nordjylland.
Ledig kapacitet i værkstedsfaciliteterne anvendes endvidere til workshops og talentudvikling.

 

Der arbejdes på værkstedet med tegning, maleri, grafik, skulptur, foto, installation, mix-media og blandform.

 

Grafikværkstedet kan danne ramme om kursusforløb i grafik samt Workshops i Kunsthal Nords regi.
 

Brugerbetaling:

Der opkræves brugerbetaling fra brugerne.

Der kan ydes rabat for særlige grupper.

 

Takster for brugerbetaling fastlægges af Kunsthal NORD.

 

Ændringer i brugerbetaling skal forelægges brugerrådet til udtalelse og skal inden ikrafttræden godkendes af Kultur- og fritidsafdelingen.
(Medlemskab koster p.t. 500 kr. pr. måned, for studerende med studiekort dog 250 kr. pr. måned.)
 

Årsmøde:

Kunsthal NORDs og Kunstnerværkstedets formål og værdigrundlag placerer brugerne af værkstedet som centrale interessenter, hvis holdninger og synspunkter skal indgå i såvel bestyrelsens som den daglige ledelses arbejde.

 

Til sikring heraf kan lederen ad hoc nedsætte dialogfora bestående af brugere fra værkstedet.

 

Med det formål generelt at skabe dialog om resultater og planer afholdes hvert år inden udgangen af marts måned et ”Årsmøde”, hvor ledelsen fra Kunsthal NORD deltager.

”Årsmødet” indkaldes ved opslag i Kunstnerværkstedet samt ved annoncering på Kunsthal NORDs hjemmeside med mindst 4 ugers varsel.

 

Dagsordenen for årsmødet fastsættes af Kunsthal NORD og skal mindst indeholde:

 1. Virksomheden i det forløbne år (Orientering / drøftelse).
 2. Arbejdet og resultater fra nedsatte dialogfora (Orientering / drøftelse).
 3. Regnskab (Orientering / drøftelse).
 4. Fremtidig virksomhed (Orientering / ønsker / drøftelse).
 5. Indkomne forslag til drøftelse.
 6. Eventuelt.

Mødet ledes af Kunsthal NORDs leder.


Brugerråd:

Til sikring af den daglige dialog nedsættes et Brugerråd.
Brugerrådet består af alle faste brugere på kunstnerværkstedet.


Brugerrådet konstituerer sig selv med formand og 2 næstformænd, således at de tre personer repræsenterer hvert sit værksted. Formand og næstformænd, udgør herefter et forretningsudvalg (FU) for brugerrådet.
Formand og næstformænd vælges for en 2 årig periode.


Brugerrådet har indstillingsret og udtaleret vedr. husregler, ordensregler, supplering af driftsmidler, værktøj, retningslinjer m.v. til Kunsthal NORDs leder.


Brugerrådet fastlægger selv sin forretningsorden.


Brugerrådet udpeger repræsentant til visitationsudvalg.


Brugerrådet kan ad hoc nedsætte udvalg efter behov.


Forretningsudvalget har til opgave at opsamle og videregive erfaringer fra den daglige brug af værkstedet til lederen af Kunsthal NORD.
Forretningsudvalget forestår dialogen med Kunsthal NORDs leder.


Visitation og forlængelse:

Brugere optages på baggrund af visitation for en periode på 5 år, med mulighed for forlængelse i max. 3 år efter ansøgning.

(Tilbagevirkende ikrafttrædelse pr. 01. jan. 2010, således at brugere optaget før denne dato forlænges med 2 år og har mulighed for at ansøge om forlængelse i yderligere tre år fra 01. jan. 2015).


Visitation foretages 2 gange årligt – primo marts og primo september.


Ved optagelse lægges der vægt på kunstnerisk niveau, engagement, ambitioner og samarbejdsevner.
 
Ved optagelse tildeles brugeren en prøveperiode på 6 mdr. og visitationsudvalget revurderer optagelsen på næstkommende møde.
Ansøgninger om forlængelse behandles af Kunsthal NORDs leder


Visitationsudvalg:

Visitationsudvalget består af:


1 repræsentanter udpeget af Kunsthal NORD
1 repræsentant fra værkstedet
1 kunstfaglig person udefra


Værkstedets repræsentant vælges af brugerrådet for 2 kalenderår.
Visitationsudvalgets medlemmer kan genvælges.


Visitationsgrundlag:

Der fremsendes en skriftlig ansøgning (max 3 sider), der indeholder

 • Motivering af ønske om værkstedsplads samt angivelse af behov for og arten af arbejdsplads (grafik, skulptur, maleri …)
 • Udførlige oplysninger om ansøgerens kunstneriske baggrund, herunder et CV.
 • Fotos eller andet billedmateriale (max. A4 format) med eksempler på den aktuelle kunstneriske produktion.

Såfremt billedmaterialet ønskes retur vedlægges en frankeret og adresseret svarkuvert.

 

Der anvendes ikke ansøgningsskema.


Visitationsudvalget fortager visitationen på baggrund af det indsendte materiale og ud fra en kunstnerisk vurdering.
Visitationsudvalget kan i tvivlstilfælde indkalde en ansøger til en uddybende samtale.


Brugsret og ansvar:

Brugere skal ved optagelse underskrive en brugsretsaftale indeholdende minimum:

 • Nøglekvittering.
 • Beskrivelse af forsikringsforhold.

Erklæring om at være gjort bekendt med:

 • Husregler og ordensregler
 • Opsigelsesregler
 • Optagelsesgrundlag og revisitation
 • Prøvetid
 • Forpligtigelse til deltagelse i brugerundersøgelser

Eksklusion:

Ved misbrug eller manglende brug af brugsret kan brugerrådet eller visitationsudvalget indstille en bruger til eksklusion.
Forinden eksklusion har brugeren udtaleret.
Beslutning om eksklusion træffes af Kunsthal NORDs leder.

Administration:

Den daglige drift forestås af Kunsthal NORD.
Kunsthal NORDs sekretariat varetager:

 

 • Tilsyn med bygninger
 • Medlemsadministration, (herunder bevilling af orlov)
 • Nøgleadministration
 • Indkaldelse af ansøgninger om optagelse
 • Bogholderi m.v.


Gæstekunstnere:

Kunstnere med særlige, tidsbegrænsede projekter kan optages som gæstekunstnere. Det samme gælder udenbys/udenlandske kunstnere på tidsbegrænset ophold. Gæstekunstnere er underlagt samme regler som øvrige medlemmer af Værkstedet.


Ansøgning om en gæstekunstnerplads rettes til Kunsthal NORDs leder, som på basis af sonderinger om karakteren, omfanget og den forventede varighed bevilger gæstekunstnerplads.


Orlov og udmeldelse:

Der gives ikke orlov.


Udmeldelse varsles til Kunsthal NORD med mindst 1 måneds frist til et kvartals udløb.
Udmeldelse indebærer at medlemmet skal fjerne såvel arbejdsredskaber og materialer som opmagasinerede værker, således at arbejdspladsen er frit til rådighed.


Ændringer i arbejdsgrundlag

Ændringer i arbejdsgrundlaget skal forelægges Brugerrådet til udtalelse og godkendes af afdelingen for Kultur, Landdistrikt og Fritid inden ikrafttrædelse.


(Revideret oktober 2012)
Forelagt Skole- og kulturudvalget 23.10.2012.

 

Jan 2014: Kultur- og fritidsafdelingen ændret til afdelingen for Kultur, Landdistrikt og Fritid som følge af ændret forvaltningsstruktur pr. 1. jan.2014.

 

 

Vi bruger cookies til at forbedre vores website og din oplevelse.